Algemene Voorwaarden

Als u lid bent bij On Top Sportcenter of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Een soort spelregels dus. Door uw inschrijving verklaart u deze algemene voorwaarden en de huisregels van On Top Sportcenter te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.ontopsportcenter.nl en op te vragen bij de balie van On Top Sportcenter.

Lidmaatschap
Elk lidmaatschap gaat in op de 1e van de maand. Indien u lid wordt gedurende de lopende maand, wordt naar rato een gebroken maandbedrag in rekening gebracht, waarna per de eerste van de volgende maand het lidmaatschap in gaat. Een lidmaatschap heeft een minimale duur van 3 of 12 maanden, afhankelijk van het soort lidmaatschap waarvoor gekozen is.

U wordt lid voor onbepaalde tijd. Door middel van het doorvoeren van uw gegevens in de app zet u een digitale handtekening onder de overeenkomst en gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. Het lidmaatschap is bindend en kan enkel en alleen worden beëindigd volgens de regels van onderstaand reglement.

Tarieven en betaling
Iedere deelnemer is verplicht eenmalig inschrijfgeld/ontwikkelingskosten te betalen á €50,- ter verbetering van de sportschool, daaronder valt ook de toegangstag, deze blijft te allen tijde eigendom van On Top Sportcenter.

De afschrijvingen vinden plaats op de eerste werkdag van iedere maand. Indien we uw betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar uw bank. Bij geen betaling wordt er een boete opgelegd van €5,- welke verdubbeld wordt bij herhaling. Op dat moment bent u alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst.

De deelnemersbijdrage wordt jaarlijks bijgesteld, dit geeft geen recht de overeenkomst te beëindigen. Pas bij het verlengen van de contractperiode worden de nieuwe tarieven toegepast. Als u geen gebruik maakt van de overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats. Ook bij stilzwijgende verlenging zal de jaarlijkse prijs worden bijgesteld.

Openingstijden
On Top Sportcenter geeft aan wat de openingstijden zijn. Het kan zijn dat er door omstandigheden afwijkende openingstijden gelden, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, verbouwingen en/of feestdagen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht en u heeft in zon geval geen recht op restitutie. Tijdens de zomermaanden gelden er beperkte openingstijden, ook in dat geval heeft u geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

Toegangstag
De On Top Sportcenter toegangstag blijft te allen tijde eigendom van On Top. Leden dienen bij opzegging deze toegangstag in te leveren in de club op uiterlijk de laatste dag van het lidmaatschap. Bij verlies of het niet inleveren van de toegangstag, brengt On Top Sportcenter hiervoor €25,- in rekening.

Beëindigen lidmaatschap
Opzegging van het abonnement kan uitsluitend schriftelijk per brief of e-mail geschieden. Opzegging dient uiterlijk 1 kalendermaand voor het einde van de contractperiode te geschieden. Indien niet tijdig schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap vervolgd voor onbepaalde periode. Tijdens deze periode blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan On Top Sportcenter te voldoen, ook wanneer er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten. Opzegging van dit lidmaatschap kan geschieden met een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand.

Ziekte, verhuizing en blessure
Indien u als gevolg van een ziekte, verhuizing of blessure niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, vind er geen restitutie van het lidmaatschapsgeld plaats.

Kledingvoorschriften
In de sportruimtes dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken. Wanneer u uw buiten schoenen in de sportruimtes draagt, kan toegang worden ontzegd.

Fitnessapparatuur
In de fitnessruimte dient u na het gebruik van een toestel/apparaat deze af te nemen met de ter beschikking gestelde schoonmaak materialen. Het reserveren van toestellen is niet toegestaan. Tv-schermen moeten worden uitgezet na het gebruik van de apparatuur. Losse materialen dienen teruggeplaatst te worden op de behorende plaatsen. De temperatuur mag u niet zelfstandig regelen d.m.v. het openen of sluiten van ramen, of bedienen van de airco. Openbaar gebruik van muziek is niet toegestaan.

Groepslessen
De aanmelding voor de groepslessen dient te geschieden via de app. Tijdens de groepslessen is een deelname van minimaal 2 personen verplicht, anders vindt de les geen doorgang. De informatie wat betreft het wel of niet doorgaan van de les ontvangt u via de app.

Credits
Indien u een strippenkaart afneemt, gaat dit op basis van credits. U krijgt dan 10 credits en deze kunt u gebruiken om u aan te melden voor een groepsles, de credits zijn een halfjaar geldig. Mocht u verhinderd zijn dient u zich minimaal 8 uur van tevoren af te melden. Indien u niet verschijnt bij de opgegeven groepsles vervalt uw credit.

Proeflessen
Tijdens de proeflessen wordt er materiaal beschikbaar gesteld. Indien u lid wordt er van u verwacht dat u de benodigde materialen zelf aanschaft.

(Kick)Boksen
Bij de (kick)bokslessen is het van belang dat de juiste materialen gebruikt worden, zodat u uzelf en anderen niet verwond. Een minimaal gewicht van de handschoenen is daarom verplicht; voor mannen 16oz en voor vrouwen 14oz. Ook zal er gecontroleerd worden op de kwaliteit van de bokshandschoenen omwille van veiligheidsredenen.

Risico en aansprakelijkheid
Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien u gebruik maakt van onze faciliteiten, dient u zelf in te schatten wat u aan kunt. U blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de manier waarop u sport en de keuzes die u daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor uw eigen risico.

On Top Sportcenter en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die u oploopt in ons sportcenter. Indien door onjuist of onvoorzichtig gebruik schade wordt gemaakt aan het gebouw en/of inventaris, kan On Top Sportcenter dit verhalen op de veroorzaker.

We adviseren u geen waardevolle spullen mee te nemen naar het sportcenter. On Top Sportcenter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen.

Persoonsgegevens & privacy
On Top verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Camera’s
Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om onze clubs, maken wij gebruik van video en audio-toezichtapparatuur om de club 24 uur per dag te observeren. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes.

Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met On Top Sportcenter aangegaan, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Nieuwe website

Neem gerust een kijkje op onze nieuwe website!

Lees meer

Gratis Proefweek

Probeer On Top Sportcenter nu uit door middel van een Gratis Proefweek!

Lees meer
Meer nieuws